NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY KATEDRY BIOLOGIE

Vážené studentky, vážení studenti,

s účinností od pátku 12. června 2020 budou veškeré informace týkající se výuky a dalších aktivity Katedry biologie PdF UPOL výhradně na nových webových stránkách.

ODKAZ: https://www.pdf.upol.cz/kpr/

Martin Jáč, vedoucí KPŘ

 

INFORMACE STUDENTŮM

PROGRAM KOMPLEXNÍCH CVIČENÍ V TERÉNU 2020

Šárka Hladilová & Markéta Nyklová-Ondrová & Eva Jahodářová

Pondělí 8. 6. 2020 Haná: Čechy pod Kosířem, Kosíř

· Odjezd autobusem (780439 30) do Čech pod Kosířem v 8:00 ze zastávky Olomouc autobusové nádraží, příjezd do Čech pod Kosířem- sokolovna v 8:42.

· Pěší exkurze po zdejším zámeckém areálu, dále přes Velký a Malý Kosíř do Slatinic (cca 6–7 km); návrat do Olomouce linkovým autobusem

· zámecký areál Čechy pod Kosířem: „Na ploše více než 20 ha, pod působivou kulisou nejvyššího vrcholku Hané, Velkého Kosíře (442 m n. m.), roste přes dvě stě druhů jehličnatých a listnatých stromů a keřů. Souvislé zalesněné plochy tu a tam přeruší krásně udržovaná louka, cesta či stezka. Úžasnou kulisu tvoří také dva velké rybníky, kvákání žab a zpěv ptáčků. Prostě idylka…“ (http://www.spqo.cz/content/zamecky-park-v-cechach-pod-kosirem).

· Mánesův kraj: přírodní park Velký Kosíř – „Na západ od Slatinic se zvedá výběžek Bouzovské vrchoviny s vrcholem Velký Kosíř, humorně nazývaný „hanácké Mont Blank“. Je to zalesněné oblé pohoří na rozhraní Olomoucka a Prostějovska zvané Kosíř, který je opředen řadou pověstí a bájí“ (http://slatinice.webzdarma.cz/kosir.html).

· Malý Kosíř: „Vrchol Malého Kosíře a přilehlé svahy se suchomilnou vegetací vytváří cenné biocentrum v zemědělské krajině u Slatinic na Hané. V minulosti byla lokalita využívaná jako sady, pastvina a ve vrcholové části s výstupy skal se lámal kámen pro stavební činnost. Všechny tyto aktivity měly velký vliv na celkový ráz území“ (http://www.sagittaria.cz/cs/prirodni-rezervace-maly-kosir).

Úterý 9. 6. 2020 Haná: Mladečský kras

· Odjezd autobusem z Olomouckého autobusového nádraží v 8:30 (890302 22) do Litovle zastávka Palackého (9:16), odtud odjezd autobusem (890307 17) v 9:22 do Mladeč náměstí, příjezd v 9:41

· Pěší exkurze po Mladečském krasu a přes lužní lesy v okolí; návrat do Olomouce linkovým autobusem

· vrch Třesín: „Třesín je krasový vrch v těsné blízkosti obce Mladeč v CHKO Litovelské Pomoraví. Jedná se o návrší tvořené devonskými vápenci s řadou krasových útvarů včetně jeskyní. Veřejnosti přístupné jsou Mladečské jeskyně, které tvoří složitý labyrint puklinových chodeb a řícených dómů a jsou významným archeologickým a paleontologickým nalezištěm. Pro celé území je typická teplomilná vegetace vápenců a skladba lesa, který tvoří teplé dubohabrové háje a bukové doubravy. Pestrost území dotváří drobné stavby romantického areálu Lichtenštejnů, v němž můžeme vypozorovat určitou podobnost s mnohem známějším Lednicko-Valtickým areálem” (http://www.sagittaria.cz/cs/naucna-stezka-tresin).

· Mladečské jeskyně: „Prostupují vrchem Třesín (345 m n.m.) při západním okraji obce Mladeč a jsou největším jeskynním systémem Mladečského krasu. Představují převážně horizontální, velmi členitý labyrint chodeb, dómů a vysokých komínů s pozoruhodnou modelací stěn a stropů, s krápníkovou výzdobou a četnými blokovými závaly, několika strmými chodbami zasahují až pod hladinu podzemní vody. Patří mezi archeologické lokality světového významu, jsou patrně nejstarším, největším a nejsevernějším sídlištěm moderních lidí (kromaňonců) v Evropě, kteří zde prokazatelně žili již před více než 31 tisíci lety. Mají celkem 1 250 metrů chodeb a síní o výškovém rozpětí 30 metrů. Byly po pradávném zavalení vchodu znovu objeveny kolem roku 1826 při lámání kamene, od přelomu 19. a 20. století jsou zpřístupněny veřejnosti a od roku 1911 elektricky osvětleny. Návštěvní okruh je dlouhý 380 metrů s malou archeologickou expozicí; prohlídka trvá cca 40 minut. Teplota vzduchu je 8 °C, průměrná relativní vlhkost 95 %“ (https://www.caves.cz/jeskyne/mladecske-jeskyne/o-jeskyni).

Středa 10. 6. 2020 Valašsko: Rožnov pod Radhoštěm

· Odjezd z hlavního nádraží v Olomouci v 7:51 vlakem (Ex 121 Valašský expres) do Valašského Meziříčí (8:51), zde přestup na osobní vlak (Os 3907) v 9:11 směr Rožnov pod Radhoštěm, příjezd v 9:31, návrat do Olomouce vlakem

· Zde exkurze po skanzenu – „Valašském muzeu v přírodě“ (Dřevěné městečko, Mlýnská dolina, Valašská dědina)

· Valašské muzeum v přírodě: „V současné době je Rožnov proslaven především Valašským muzeem v přírodě, které je tvořeno souborem dřevěných lidových staveb přenesených z valašského regionu do prostředí městského parku (Dřevěné městečko) a na přilehlou stráň (Valašská dědina a Mlýnská dolina). Dvě posledně jmenované části tvoří živé muzeum. Technické vodní stavby, mlýn, pila a hamr jsou v provozu, na políčkách Valašské dědiny se pěstují tradiční plodiny, obyvatelé chovají drůbež a dobytek“ (http://www.visitroznov.cz/valasske-muzeum-v-prirode-v-roznove-pod-radhostem/ds-1011).

Další informace k exkurzi

· Exkurze se mohou zúčastnit pouze osoby, které v daném čase nemají nařízeno karanténní opatření, osoby bez projevů virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, apod.). Tuto skutečnost studenti doloží vedoucím exkurze čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

· Dále jsou studenti povinni si sebou vzít roušky či jiné ochranné pomůcky, kterými si zakryjí nos a ústa; také desinfekci na ruce.

· V případě potřeby léky (alergie, astma atd.).

· Blok a psací potřeby

· Rovněž je vítáno, pokud si sebou vezmete epruvety, síťky na lovení vodních bezobratlých (akvaristické síťky, cedník), entomologické pinzety, lupy, dalekohled, případně si stáhněte aplikaci k určování ptáků, bezobratlých, rostlin atd.

· Finance: cestovné za hromadnou dopravu si hradí každý účastník sám. Dále je třeba mít připraveny peníze na úhradu vstupného (skanzen v Rožnově p. Radhoštěm: 200 Kč; Mladečské jeskyně: 120 Kč; příp. zámek v Čechách p. Kosířem: 90 Kč).

· Vybavení: přiměřené terénní oblečení a obuv (náročnost terénu odhadněte z informací v programu) – bude se relativně hodně chodit, nutná je dobrá terénní obuv a kvalitní pláštěnka, případně i pokrývka hlavy či opalovací krém, studentský průkaz (ISIC) kvůli možnostem uplatnit slevy na vstupné; jídlo a dostatek pití atp.

· Udělení zápočtu: podmínkou je účast na exkurzích a aktivita během celé exkurzi a při závěrečné diskusi.

· Změna programu vyhrazena (zejména v souvislosti s vývojem počasí) – sledujte tedy, prosíme, v době exkurzí aktuality na stránkách Katedry biologie. · Kontakt na vedoucí: Šárka Hladilová (e-mail: sarka.hladilova@upol.cz), Markéta Nyklová-Ondrová (e-mail: ondrova.marketa@seznam.cz), Eva Jahodářová (e-mail: eva.jahodarova@upol.cz)

INFORMACE STUDENTŮM

Terénní praxe z péče o krajinu a přírodu

 1. roč. Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor: KPŘ/ATPX

AKTP (studenti si vyberou 1 den z nabízeného programu, zapíši se do STAG, počet omezen)

Termín konání: 1. 6.- 5. 6. 2020

Vedoucí: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Exkurzní trasy:

1.6. (po)          Sraz: Hynkov restaurace

Trasa: z Hynkova směr Horka n/Moravou: CHKO Litovelské Pomoraví

(NPR Ramena řeky Moravy, PR Kenický, PR Panenský les, PP Daliboř)

(květena tvrdých luhů a nivních luk, problémy ochrany přírody: revitalizace, obnova lesů, management luk; ochrana biodiverzity – druhy chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní)

(Olomouc Tržnice 11 05, Hynkov 11 34, z Horka n/Moravou autobus 20 (17 14,17 40, 18 10)

 

2.6. (út)           Sraz: na parkovišti u jezera Poděbrady v 13:00

Trasa: CHKO Litovelské Pomoraví PR Plané loučky

(květena nivních luk a jasanovo-olšového luhu; management luk, meliorace; ochrana biodiverzity – druhy chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní; zadržování vody v krajině

(z Olomouce např. od Tržnice autobusy 18 a 20)

 

3.6. (st):          Sraz: Litovel u autobusového nádraží

Trasa: CHKO Litovelské Pomoraví (NPR Vrapač, PR Hejtmanka a PR Templ)

(květena tvrdých a měkkých luhů, dubohabřin a nivních luk, problémy ochrany přírody: revitalizace, obnova lesů, management luk, meliorace, scelování polí, absence remízů, větrolamů; ochrana biodiverzity – druhy chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní)

(Olomouc – autobus. nádraží 8 00 – Litovel 8 45, zpět 14 50 (15 05), Olomouc 15 15 (15 44)

 

4.6. (čt):          Sraz: v Hoštejně na vlakovém nádraží

Trasa: přírodním parkem Březná okolo Moravské Sázavy k soutoku Březné a údolím směrem k Drozdovské pile

(meandrující tok s pobřežními porosty, nivní louky, přirozené bukové i nepůvodní smrkové porosty na svazích, ochranářsky významné druhy, ochrana biodiverzity)

(Olomouc 8 33 do Zábřehu, odtud 9 17 – 9 24; zpět vlak 15 00, Olomouc 15 51)

 

5.6. (pá):        Sraz: Mladeč náměstí

Trasa: CHKO Litovelské Pomoraví (PP Třesín, NPP Podkova)

naučná stezka: krasové jevy, mimořádná biotopová a druhová diverzita – dubohabřiny, bučiny, suťové lesy, měkký luh, skalní výchozy, jeskyně, vlhké louky; ochranářsky významné druhy (druhy chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní), ochrana biodiverzity

(Olomouc: bus 8 30 – Litovel 9 16, odtud 9 22 do Mladče nám. 9 41, zpět: 15 00 přes Litovel, Olomouc 15 44)

 

Jízdenky na vlakové či autobusové spoje si kupuje každý sám!

Vezměte s sebou:

 • dobré terénní vybavení (exkurze se koná za každého počasí, místy se budeme pohybovat v bažinatém terénu!)
 • jídlo a pití na I. den s sebou
 • psací potřeby, příp. lupa
 • občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny

 

Požadavky k udělení zápočtu: aktivní účast a předložené protokoly na vysokoškolské úrovni

 

Olomouc 18.5.2020                                       doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

 

 

 

 

 

Termín exkurze BTPEQ, PNPE@

Exkurze v rámci předmětu:

 

Terénní praktikum z entomologie – BTPEQ, PNPE@

 

se uskuteční dne  – 19. června 2020

 


 1. 6. 2020 Místo exkurze: Pouzdřanská step

Sraz: Olomouc hlavní nádraží, 7:00 hod.

Odjezd: 7:06 hod.

Návrat: 18:49 hod.

 

Rozpis dopravy:

Olomouc hl.n.             7.06 vlak

Brno hl.n.                    8.42 (příjezd)

Brno hl.n.                    9.10 vlak (odjezd)

Pouzdřany                   9.45

Návrat:                       18:49 hod.

 

Milada Bocáková

Možnost on-line zkoušení na KPŘ

Vážené studentky, vážení studenti,

vzhledem dotazům na možnosti on-line zkoušení předmětů garantovaných KPŘ si Vás dovoluji informovat, že aktuálně rektorát UP připravuje přesný metodický postup pro on-line zkoušení. Zatím nevím přesný termín, kdy bude dokončen (předpokládám na základě aktuálních informací, které mám k dispozici, že to bude během příštího týdne nebo nejpozději do konce dubna).

Poté, co budou pravidla on-line zkoušení na UP dostupná jak vyučujícím, tak studentům, bude možné na KPŘ začít realizovat zkoušení také on-line způsobem podle přesně definovaných pravidel. Proto prosím v tomto ohledu o trpělivost do doby, než vedení univerzity příslušný metodický materiál dokončí.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ

 

Informace pro studenty absolventských ročníků – individuální aktivity pro studenty od 20. dubna 2020.

Vážené studentky, vážení studenti,

na základě rozhodnutí vlády ČR bude možné od 20. dubna 2020 realizovat individuální aktivity pro studenty posledních ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia (např. individuální zkoušení, konzultace k BP/DP apod.).

V rámci jednotlivých domluvených a vypsaných termínů vyučujícími KPŘ prosím o striktní dodržování následujících pravidel při jejich realizaci:

1) Jakékoliv individuální aktivity je možné realizovat v maximálním počtu 5 osob (= maximum 4 studenti a vyučující)

2) Na stanovený termín zápočtu, zkoušky či konzultace se prosím dostavte přesně v čase stanoveném vyučujícím, dobu pobytu v budově PdF na Purkrabské ulici omezte prosím na nezbytné minimum spojené s realizací konkrétní aktivity (zápočet, zkouška, konzultace).

3) Dodržujte prosím povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) po celou dobu pobytu v budově PdF UP na Purkrabské ulici a další aktuálně platné požadavky vyplývající z mimořádných opatření vlády ČR (dodržování vzájemného minimálně dvoumetrového odstupu, veškeré zásady hygieny apod.).

Další informace najdete na webových stránkách UP:

https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/univerzita-palackeho-se-znovuotevre-pro-studenty-absolventskych-rocniku/

a na stránkách PdF UP:

https://www.pdf.upol.cz/nc/zprava/clanek/pruvodce-studiem-behem-obdobi-epidemie-koronaviru/

Předem děkuji za dodržování všech nastavených pravidel.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ

Informace PdF UP o průběhu studia během nouzového stavu.

Vážené studentky, vážení studenti,

aktuální informace vedení PdF UP k průběhu a realizaci studia v období nouzového stavu jsou dostupné na webových stránkách PdF UP:

https://www.pdf.upol.cz/nc/zprava/clanek/pruvodce-studiem-behem-obdobi-epidemie-koronaviru/

V případě jakýkoliv dotazů se můžete průběžně obracet na vedoucího katedry (martin.jac@upol.cz), budeme se snažit vše obratem řešit dle aktuálních možností.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE – INFORMACE PRO STUDENTY ABSOLVENTSKÝCH ROČNÍKŮ

Vážené studentky, vážení studenti,

při dokončování svých kvalifikačních prací (bakalářská/diplomová/závěrečná) prosím průběžně konzultujte elektronicky své kvalifikační práce se svými vedoucími (využívejte e-mailové kontakty uvedené na webových stránkách katedry biologie).

Bližší informace o řešení situace ohledně zápočtů/zkoušek/státnic a obhajob budou dostupné na webových stránkách UP: https://www.upol.cz/semestr-koronavirus/ Informace o implementaci příslušných opatření na KPŘ budou dostupné na těchto webových stránkách poté, co budeme mít bližší informace k dispozici od vedení UP/PdF UP.

Děkuji Vám za trpělivost a přeji všem hodně zdraví a klidu v nadcházejících dnech. Přestože je aktuální situace mimořádná a v mnoha ohledech náročná, věřím, že společnými silami vše zvládneme.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ

Zrušení kontaktní výuky – doplňující informace.

Vážené studentky, vážení studenti,

na základě rozhodnutí vedení UP platí aktuálně zrušení kontaktní výuky do odvolání. Bližní informace k řešení mimořádné situace ohledně COVID-19 doporučuji sledovat následující informační kanály:

1) Obecné informace: https://www.upol.cz/covid-19/

2) Semestr/státnice/zkoušky: https://www.upol.cz/semestr-koronavirus/

3) V případě zájmu o dobrovolnictví a pomoc: https://www.upol.cz/covid-19/dobrovolnici/

Ohledně informací týkajících se výuky na KPŘ prosím sledujte tyto webové stránky (sekce aktuality).

V případě potřeby můžete průběžně prostřednictvím univerzitního e-mailu kontaktovat své vyučující.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ (kontakt: martin.jac@upol.cz)

Organizace výuky předmětů vyučovaných J. Kopeckou po dobu trvání karanténních opatření a zrušení kontaktní výuky na UP

Vážené studentky, vážení studenti,

prosím, abyste v době omezení kontaktní výuky sledovali pravidelně komunikační kanály pro jednotlivé předměty:

 • KPŘ/AZHG@, BDIKQ@, KZPEQ, PND1@, PNDG@ – veškeré informace, požadavky k samostudiu a studijní materiály budou průběžně sdíleny prostřednictvím Moodle
 • Souvislé pedagogické praxeKPŘ/PNP1@, KNP1@ - vycházejte z informací, které jste obdrželi před zahájením vašich praxí a jsou dostupné též na stránkách katedry. Termín pro odevzdání elektronického portfolia pro studenty denního studia je 30. duben 2020. odevzdáváte v systému STAG. Studenti kombinovaného studia odevzdávají svá portfolia elektronicky nejpozději do 15. června 2020 na e-amilovou adresu jitka.kopecka@upol.cz.
 • Pokud někteří studenti nemají ještě uzavřen předmět KPG/KPX2Q, prosím, aby mne kontaktovali e-mailem na adresu jitka.kopecka@upol.cz
 • Předměty, kde aktuálně zastupuji dr. Morris: KPŘ/BPENQ, AGPZ, BGPZ, MKNQ, MKPPQ - veškeré informace vám byly zaslány e-mailem, stejným způsobem budou v případě potřeby doplňovány a aktualizovány.
 • Informace k výuce terénních exkurzí a předmětu Přehled geologie ČR (KPŘ/PNGČ@, KNGČ) v rámci denního i kombinovaného studia budou upřesněny s ohledem na vývoj situace na PŘELOMU BŘEZNA A DUBNA – sledujte Moodle.

Se studenty, kteří potřebují konzultace k závěrečné práci, se domlouvám vždy individuálně prostřednictvím e-mailu.

Prosím, sledujte uvedené komunikační kanály a v případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat e-mailem na adrese jitka.kopecka@upol.cz

Děkuji za spolupráci.

Jitka KopeckáKatedra biologie

Purkrabská 2
Olomouc 779 00
Tel.: 585 635 181