KPG/PX2Q, KPG/KPX2Q: Souvislá odborná praxe 2 2019/2020 KPŘ, PdF UP

Souvislá odborná praxe z Přírodopisu/Environmentální výchovy je realizována ve spolupráci se Střediskem pedagogických a odborných praxí (SPOP). Katedra biologie (KPŘ) garantuje odbornou stránku praxí, SPOP zajišťuje praxe z organizačního hlediska, zejména odpovídá za rozmístění studentů na jednotlivé školy (dotazy a žádosti studenti směřují na pracovníky střediska).

Studenti denního i kombinovaného studia jsou především povinni se pečlivě seznámit s obecnými pokyny a metodickými materiály dostupnými na stránkách SPOP a řídit se jimi (https://www.pdf.upol.cz/student/praxe/).

Specifické dotazy týkající se Souvislé odborné praxe 2 z Přírodopisu/Environmentální výchovy zodpovídá Mgr. Monika Morris, Ph.D., (metodik KPŘ, kontakt: Purkrabská 2, Olomouc, 779 00, monika.morris@upol.cz, 585 635 180).

Pokyny pro úspěšné zakončení předmětu (KPŘ):

Denní studium

 • Pro studenty, kteří si předmět zapisují pod zkratkou KPG/PX2Q, platí časový harmonogram Souvislé odborné praxe 2 daný SPOP!
 • Studenti jsou v rámci praxe povinni vykonat minimálně 3 náslechy a 17 výstupů z Přírodopisu.
 • Po dohodě s cvičným učitelem (je-li to možné) se student snaží rozložit výuku do různých ročníků, tj. 6. – 9. ročník.
 • Praxi nelze zkracovat tím, že příslušný počet náslechů a výstupů student zrealizuje během jednoho nebo dvou týdnů.
 • Výuka studenta během praxe by měla být za oba aprobační předměty rovnoměrně rozložena, výstupy z obou předmětů by se měly střídat. Není vhodné, aby student odučil nejprve jeden předmět a v druhé půli praxe předmět druhý.
 • Kompletní rozvrh vyučovacích hodin student doručí Morris nejpozději třetí den praxe! Nedodá-li student rozvrh včas, není možné výuku počítat.
 • Student je rovněž povinen neprodleně nahlásit na KPŘ jakoukoli změnu v rozvrhu, která během praxe nastane (nejlépe emailem viz výše uvedený kontakt, případně na sekretariát katedry pazdirkova@upol.cz, tel: 585 635 181).
 • Dojde-li ze strany studenta k zásadnímu porušení pokynů (neodevzdání rozvrhu, nevčasné a nedostatečné plnění povinností, nekvalitní příprava na výuku apod.), není možné udělit zápočet.
 • Pro udělení zápočtu student dokládá na KPŘ (dr. Morris) Výkaz pedagogické praxe zahrnující přehled realizovaných náslechů a výstupů spolu s hodnocením a Portfolio (dle požadavků SPOP – viz Souvislá pedagogická praxe 2). Vše opatřeno razítkem školy a podpisem příslušného cvičného učitele.
 • K dílčímu zápočtu (pohovor, reflexe praxe) se student dostaví osobně s výše uvedenými vytištěnými dokumenty, které následně zašle v elektronické podobě dr. Morris (monika.morris@upol.cz).
 • Zápočet ze Souvislé odborné praxe 2 bude udělen až na základě úspěšného splnění dílčích požadavků jednotlivých kateder (do STAGu vkládá doc. Marcela Musilová).

Kombinované studium

 • Studenti kombinovaného studia, kteří si předmět zapisují pod zkratkou KPG/KPX2Q, si praxi domlouvají individuálně dle svých časových možností, avšak tak, aby byl naplněn požadovaný počet minimálně 3 náslechů a 17 výstupůz Přírodopisu (viz výše).
 • Pro udělení zápočtu student dokládá na KPŘ(dr. Morris) Výkaz pedagogické praxe zahrnující přehled realizovaných náslechů a výstupů spolu s hodnocením a Portfolio (dle požadavků SPOP – viz Souvislá pedagogická praxe 2). Vše opatřeno razítkem školy a podpisem příslušného cvičného učitele.
 • K dílčímu zápočtu (pohovor, reflexe praxe) se student dostaví osobně s výše uvedenými vytištěnými dokumenty, které následně zašle v elektronické podobě Morris (monika.morris@upol.cz).
 • Zápočet ze Souvislé odborné praxe 2 bude udělen až na základě úspěšného splnění dílčích požadavků jednotlivých kateder (do STAGu vkládá doc. Marcela Musilová).

Upozornění:

Studenti, kteří mají v kombinaci Speciální pedagogiku či Muzejní pedagogiku (příp. jiné neučitelské obory) a  Souvislou odbornou praxi vykonávají pouze v jednom akademickém roce, jsou povinni z Přírodopisu vykonat minimálně 10 náslechů a 27 výstupů (jako součet požadovaného rozsahu za obě odborné praxe).

Monika Morris: konzultační hodiny ZS 2019/2020

Období 1. 9. 2019 – 22. 9. 2019: čtvrtek 14:00 – 14:45 hod

Období 23. 9. 2019 – 20. 12. 2019 (výuka): úterý 09:45 – 10:30 hod

KPŘ/BKPĚQ Kurz pěstitelských prací – přeplatek

Vážení,

žádám ty z Vás, kteří si ještě nevyzvedli přeplatek ze zálohy na exkurzi konané v rámci Kurzu pěstitelských prací KPŘ/BKPĚQ, aby se pro přeplatek dostavili během tohoto a následujícího týdne, tj. od 26. 6. 2019 – 4. 7. 2019, vždy v dopoledních hodinách; mimo čtvrtek 27. 6. 2019.

S pozdravem

Pavlína Škardová

Terénní praktikum z nižších rostlin – prezenční studium

Vážené účastnice a účastníci „Terénního praktika z nižších rostlin“ (KPŘ/BTPNQ, BTPNR, MTEPQ),

v přiloženém souboru máte k prostudování připravené podrobnější informace k tomuto předmětu. Výuka se uskuteční ve dvou blocích ve čtvrtek 27. 6. 2019 (případně i v pátek 28. 6. 2019).

S pozdravem: Jana Štěpánková

Terénní praktikum z NR

Vyúčtování Kurzu pěstitelských prací

Z vybrané zálohy na exkurzi uskutečněnou v rámci Kurzu pěstitelských prací byly uhrazeny vstupy do navštíveného podniku, muzeí a autobusová doprava. Přeplatek ve výši 192,- Kč si lze osobně vyzvednout u Ing. Pavlíny Škardové, Ph.D. ve středu 29. 5. 2019 a v pátek 31. 5. 2019 v době 10:00-12:00hod.

Informace studentům

V rámci nového předmětu ENBIO

Praktické studium biodiverzity v CZ-PL

(aktivita projektu Envi TRIO) konaného v Orlických horách a na české a polské části Krkonoš ve dnech 3.-7.6 (předmět C) se uvolnila 4 místa.

Noclehy, strava hrazeny, zajištěno více odborníků.

přihlásit se můžete: : Jitka.malkova@upol.cz

Zoologická cvičení v terénu 2019 – kombinované studium KZOTQ

 

17.5.2019         Chomoutovské jezero a okolí

Sraz: Náměstí Hrdinů Olomouc, MHD linka 20, 8:30

Odjezd: Nám. Hrdinů 8:42 -> Chomoutov škola 9:01

Návrat: 14:00

vedoucí: M. Nyklová-Ondrová

Informace k terénnímu cvičení KCVTQ

Vážené studentky, vážení studenti,

dne 3.5.2019 proběhne terénní cvičení 1. ročníků pro kombinované studium učitelských oborů. Sraz v 8:00, budova Purkrabská (vestibul u vrátnice). Za příznivého počasí proběhne botanicko-geologická část cvičení v Bezručových sadech a následně prohlídka geoparku. Doporučujeme vhodné oblečení i obutí.

V případě nepříznivého počasí bude výuka realizována v odborných učebnách katedry (determinace přírodnin – minerály, horniny, morfologie rostlin)

S SEBOU: PSACÍ POTŘEBY (VČETNĚ TUŽEK, PASTELEK), POZNÁMKOVÝ BLOK (TERÉNNÍ DENÍK)

INFORMACE K ZOOLOGICKÉ EXKURZI

Vážení studenti, pokud máte zájem, můžete si půjčit dalekohled na plánovanou zoologickou exkurzi. Dalekohledů je omezený počet, takže využijte možnosti kvalitního pozorování. Dalekohledy po domluvě vyzvednete v kanceláři 3.13 – Markéta Nyklová-Ondrová

MNO

Změna termínu exkurze – BTPEN, BTPEQ a MUPEQ – 10. 6. 2019

Předmět: Terénní praktikum z entomologie

 

Termín konání exkurze se přesouvá na: 10. 6. 2019 !!!

 

Místo exkurze: –        Pouzdřany

Sraz: Olomouc hlavní nádraží, 7:00 hod.

Odjezd: 7:06 hod.

Návrat: 18:49 hod.

Rozpis dopravy:

Olomouc hl.n.             7.06 vlak

Brno – Židenice          8.35

Brno – Židenice          9.00 vlak

Pouzdřany                   9.45

Návrat: 18:49 hod.

M. Bocáková

 Katedra biologie

Purkrabská 2
Olomouc 779 00
Tel.: 585 635 181